శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

0
861

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ ||

మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః
వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే |
శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే
శ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ ||

తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే |
విధిశంకరేంద్రవనితాభిరర్చితే
వృషశైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ ||

అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి |
ఆదాయ పాదయుగమర్చయితుం ప్రపన్నాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౫ ||

పంచాననాబ్జభవషణ్ముఖవాసవాద్యాః
త్రైవిక్రమాదిచరితం విబుధాః స్తువంతి |
భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధిమారాత్
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౬ ||

ఈషత్ప్రఫుల్లసరసీరుహనారికేల
పూగద్రుమాదిసుమనోహరపాలికానామ్ |
ఆవాతి మందమనిలస్సహ దివ్యగంధైః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౭ ||

ఉన్మీల్య నేత్రయుగముత్తమ పంజరస్థాః
పాత్రావశిష్టకదలీఫలపాయసాని |
భుక్త్వా సలీలమథ కేలిశుకాః పఠంతి
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౮ ||

తంత్రీప్రకర్షమధురస్వనయా విపంచ్యా
గాయత్యనంతచరితం తవ నారదోఽపి |
భాషాసమగ్రమసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౯ ||

భృంగావళీ చ మకరందరసానువిద్ధ
ఝంకారగీత నినదైఃసహ సేవనాయ |
నిర్యాత్యుపాంతసరసీకమలోదరేభ్యః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౦ ||

యోషాగణేన వరదధ్నివిమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథనతీవ్రఘోషాః |
రోషాత్కలిం విదధతేకకుభశ్చ కుంభాః
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౧ ||

పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాలివర్గాః
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా |
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖరవిభో తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౨ ||

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేకదయైకసింధో |
శ్రీదేవతాగృహభుజాంతర దివ్య మూర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౩ ||

శ్రీస్వామిపుష్కరిణికాఽఽప్లవనిర్మలాంగాః
శ్రేయోఽర్థినో హరవిరించసనందనాద్యాః |
ద్వారే వసంతి వరవేత్రహతోత్తమాంగాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౪ ||

శ్రీశేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ |
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతేరనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౫ ||

సేవాపరాః శివసురేశకృశానుధర్మ-
రక్షోఽంబునాథ పవమాన ధనాధినాథాః |
బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజశీర్ష దేశాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౬ ||

ఘాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ-
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః |
స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౭ ||

సూర్యేందు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య సౌరి-
స్వర్భాను కేతు దివిషత్పరిషత్ప్రధానాః |
త్వద్దాస దాస చరమావధి దాసదాసాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౮ ||

త్వత్పాదధూళి భరితస్ఫురితోత్తమాంగాః
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః |
కల్పాగమాఽఽకలనయాఽఽకులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౧౯ ||

త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంతః |
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతిమాశ్రయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౦ ||

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాబ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేకశరణ్యమూర్తే |
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభిరర్చితాంఘ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౧ ||

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే |
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగతపారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౨ ||

కందర్పదర్ప హరసుందర దివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే |
కళ్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౩ ||

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్
స్వామిన్ పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర |
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౪ ||

ఏలా లవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరితి హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |
ధృత్వాఽఽద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౫ ||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |
శ్రీవైష్ణవాస్సతతమర్థిత మంగళాస్తే
ధామాఽఽశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || ౨౬ ||

బ్రహ్మాదయః సురవరాస్సమహర్షయస్తే
సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తు హస్తాః
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౭ ||

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసార సాగర సముత్తరణైకసేతో |
వేదాంతవేద్యనిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || ౨౮ ||

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతమ్
యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే || ౨౯ ||

Download PDF here Venkateshwara suprabhatam in telugu – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్

Related Posts

Sri Govinda Namavali (Namalu) | శ్రీ గోవింద నామాలు

గోవిందనామాల విశిష్టత ఏమిటి?

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః – Sri Venkateshwara Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ – Sri Venkateshwara Puja Vidhanam in Telugu.

శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీనివాసగద్యం – Srinivasa gadyam in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Dwadasa Nama Stotram in Telugu

Sri Venkateswara Vajra Kavacha Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళాశాసనం – Sri Venkateshwara Mangalashasanam

Sri Venkateshwara Stotram | శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

Kali Santaraka Stotram | కలిసంతారక స్తోత్రమ్, Lord Venkateshwara Swamy Stotras

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here