శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || ౧ || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || ౨ || మాతస్సమస్తజగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహరదివ్యమూర్తే | శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియదానశీలే శ్రీవేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్ || ౩ || తవ సుప్రభాతమరవిందలోచనే భవతు ప్రసన్నముఖచంద్రమండలే | విధిశంకరేంద్రవనితాభిరర్చితే వృషశైలనాథదయితే దయానిధే || ౪ || అత్ర్యాదిసప్తఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి … Continue reading శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ – Venkateshwara suprabhatam