విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram

0
9263
hanumath stotram
విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram

విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram

 
నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే |
నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః || ౧||
 
నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే |
లఙ్కావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే || ౨||
 
సీతాశోకవినాశాయ రామముద్రాధరాయ చ |
రావణాన్తకులచ్ఛేదకారిణే తే నమో నమః || ౩||
 
మేఘనాదమఖధ్వంసకారిణే తే నమో నమః |
అశోకవనవిధ్వంసకారిణే భయహారిణే || ౪||
 
వాయుపుత్రాయ వీరాయ ఆకాశోదరగామినే |
వనపాలశిరశ్ఛేదలఙ్కాప్రాసాదభఞ్జినే || ౫||
 
జ్వలత్కనకవర్ణాయ దీర్ఘలాఙ్గూలధారిణే |
సౌమిత్రిజయదాత్రే చ రామదూతాయ తే నమః || ౬||
 
అక్షస్య వధకర్త్రే చ బ్రహ్మపాశనివారిణే |
లక్ష్మణాఙ్గమహాశక్తిఘాతక్షతవినాశినే || ౭||
 
రక్షోఘ్నాయ రిపుఘ్నాయ భూతఘ్నాయ చ తే నమః |
ఋక్షవానరవీరౌఘప్రాణదాయ నమో నమః || ౮||
 
పరసైన్యబలఘ్నాయ శస్త్రాస్త్రఘ్నాయ తే నమః |
విషఘ్నాయ ద్విషఘ్నాయ జ్వరఘ్నాయ చ తే నమః || ౯||
 
మహాభయరిపుఘ్నాయ భక్తత్రాణైకకారిణే |
పరప్రేరితమన్త్రాణాం యన్త్రాణాం స్తమ్భకారిణే || ౧౦||
 
పయఃపాషాణతరణకారణాయ నమో నమః |
బాలార్కమణ్డలగ్రాసకారిణే భవతారిణే || ౧౧||
 
నఖాయుధాయ భీమాయ దన్తాయుధధరాయ చ |
రిపుమాయావినాశాయ రామాజ్ఞాలోకరక్షిణే || ౧౨||
 
ప్రతిగ్రామస్థితాయాథ రక్షోభూతవధార్థినే |
కరాలశైలశస్త్రాయ ద్రుమశస్త్రాయ తే నమః || ౧౩||
 
బాలైకబ్రహ్మచర్యాయ రుద్రమూర్తిధరాయ చ |
విహఙ్గమాయ సర్వాయ వజ్రదేహాయ తే నమః || ౧౪||
 
కౌపినవాససే తుభ్యం రామభక్తిరతాయ చ |
దక్షిణాశాభాస్కరాయ శతచన్ద్రోదయాత్మనే || ౧౫||
 
కృత్యాక్షతవ్యథాఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ |
స్వామ్యాజ్ఞాపార్థసఙ్గ్రామసఙ్ఖ్యే సఞ్జయధారిణే || ౧౬||
 
భక్తాన్తదివ్యవాదేషు సఙ్గ్రామే జయదాయినే |
కిల్కిలాబుబుకోచ్చారఘోరశబ్దకరాయ చ || ౧౭||
 
సర్పాగ్నివ్యాధిసంస్తమ్భకారిణే వనచారిణే |
సదా వనఫలాహారసన్తృప్తాయ విశేషతః || ౧౮||
 
మహార్ణవశిలాబద్ధసేతుబన్ధాయ తే నమః |
వాదే వివాదే సఙ్గ్రామే భయే ఘోరే మహావనే || ౧౯||
 
సింహవ్యాఘ్రాదిచౌరేభ్యః స్తోత్రపాఠాద్ భయం న హి |
దివ్యే భూతభయే వ్యాధౌ విషే స్థావరజఙ్గమే || ౨౦||
 
రాజశస్త్రభయే చోగ్రే తథా గ్రహభయేషు చ |
జలే సర్వే మహావృష్టౌ దుర్భిక్షే ప్రాణసమ్ప్లవే || ౨౧||
 
పఠేత్ స్తోత్రం ప్రముచ్యేత భయేభ్యః సర్వతో నరః |
తస్య క్వాపి భయం నాస్తి హనుమత్స్తవపాఠతః || ౨౨||
 
సర్వదా వై త్రికాలం చ పఠనీయమిదం స్తవమ్ |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా || ౨౩||
 
విభీషణకృతం స్తోత్రం తార్క్ష్యేణ సముదీరితమ్ |
యే పఠిష్యన్తి భక్త్యా వై సిద్ధ్యస్తత్కరే స్థితాః || ౨౪||
 
ఇతి శ్రీసుదర్శనసంహితాయాం విభీషణగరుడసంవాదే
విభీషణకృతం హనుమత్స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here