విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram

విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram   నమో హనుమతే తుభ్యం నమో మారుతసూనవే | నమః శ్రీరామభక్తాయ శ్యామాస్యాయ చ తే నమః || ౧||   నమో వానరవీరాయ సుగ్రీవసఖ్యకారిణే | లఙ్కావిదాహనార్థాయ హేలాసాగరతారిణే || ౨||   సీతాశోకవినాశాయ రామముద్రాధరాయ చ | రావణాన్తకులచ్ఛేదకారిణే తే నమో నమః || ౩||   మేఘనాదమఖధ్వంసకారిణే తే నమో నమః | అశోకవనవిధ్వంసకారిణే భయహారిణే || ౪||   … Continue reading విభీషణ కృత హనుమత్ స్తోత్రం | Vibhishana Kruta Hanumath Stotram