Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) In Telugu | శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)

0
50
Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) Lyrics In Telugu
Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) Lyrics In Telugu

శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)

విప్ర ఉవాచ |
శృణు స్వామిన్వచో మేఽద్య కష్టం మే వినివారయ |
సర్వబ్రహ్మాండనాథస్త్వమతస్తే శరణం గతః || ౧ ||

అజమేధాధ్వరం కర్తుమారంభం కృతవానహమ్ |
సోఽజో గతో గృహాన్మే హి త్రోటయిత్వా స్వబంధనమ్ || ౨ ||

న జానే స గతః కుత్రాఽన్వేషణం తత్కృతం బహు |
న ప్రాప్తోఽతస్స బలవాన్ భంగో భవతి మే క్రతోః || ౩ ||

త్వయి నాథే సతి విభో యజ్ఞభంగః కథం భవేత్ |
విచార్యైవాఽఖిలేశాన కామ పూర్ణం కురుష్వ మే || ౪ ||

త్వాం విహాయ శరణ్యం కం యాయాం శివసుత ప్రభో |
సర్వబ్రహ్మాండనాథం హి సర్వామరసుసేవితమ్ || ౫ ||

దీనబంధుర్దయాసింధుః సుసేవ్యా భక్తవత్సలః |
హరిబ్రహ్మాదిదేవైశ్చ సుస్తుతః పరమేశ్వరః || ౬ ||

పార్వతీనందనః స్కందః పరమేకః పరంతపః |
పరమాత్మాత్మదః స్వామీ సతాం చ శరణార్థినామ్ || ౭ ||

దీనానాథ మహేశ శంకరసుత త్రైలోక్యనాథ ప్రభో
మాయాధీశ సమాగతోఽస్మి శరణం మాం పాహి విప్రప్రియ |
త్వం సర్వప్రభుప్రియః ఖిలవిదబ్రహ్మాదిదేవైస్తుత-
-స్త్వం మాయాకృతిరాత్మభక్తసుఖదో రక్షాపరో మాయికః || ౮ ||

భక్తప్రాణగుణాకరస్త్రిగుణతో భిన్నోఽసి శంభుప్రియః
శంభుః శంభుసుతః ప్రసన్నసుఖదః సచ్చిత్స్వరూపో మహాన్ |
సర్వజ్ఞస్త్రిపురఘ్నశంకరసుతః సత్ప్రేమవశ్యః సదా
షడ్వక్త్రః ప్రియసాధురానతప్రియః సర్వేశ్వరః శంకరః |
సాధుద్రోహకరఘ్న శంకరగురో బ్రహ్మాండనాథో ప్రభుః
సర్వేషామమరాదిసేవితపదో మాం పాహి సేవాప్రియ || ౯ ||

వైరిభయంకర శంకర జనశరణస్య
వందే తవ పదపద్మం సుఖకరణస్య |
విజ్ఞప్తిం మమ కర్ణే స్కంద నిధేహి
నిజభక్తిం జనచేతసి సదా విధేహి || ౧౦ ||

కరోతి కిం తస్య బలీ విపక్షో
-దక్షోఽపి పక్షోభయాపార్శ్వగుప్తః |
కింతక్షకోప్యామిషభక్షకో వా
త్వం రక్షకో యస్య సదక్షమానః || ౧౧ ||

విబుధగురురపి త్వాం స్తోతుమీశో న హి స్యా-
-త్కథయ కథమహం స్యాం మందబుద్ధిర్వరార్చ్యః |
శుచిరశుచిరనార్యో యాదృశస్తాదృశో వా
పదకమల పరాగం స్కంద తే ప్రార్థయామి || ౧౨ ||

హే సర్వేశ్వర భక్తవత్సల కృపాసింధో త్వదీయోఽస్మ్యహం
భృత్యః స్వస్య న సేవకస్య గణపస్యాగః శతం సత్ప్రభో |
భక్తిం క్వాపి కృతాం మనాగపి విభో జానాసి భృత్యార్తిహా
త్వత్తో నాస్త్యపరోఽవితా న భగవన్ మత్తో నరః పామరః || ౧౩ ||

కల్యాణకర్తా కలికల్మషఘ్నః
కుబేరబంధుః కరుణార్ద్రచిత్తః |
త్రిషట్కనేత్రో రసవక్త్రశోభీ
యజ్ఞం ప్రపూర్ణం కురు మే గుహ త్వమ్ || ౧౪ ||

రక్షకస్త్వం త్రిలోకస్య శరణాగతవత్సలః |
యజ్ఞకర్తా యజ్ఞభర్తా హరసే విఘ్నకారిణామ్ || ౧౫ ||

విఘ్నవారణ సాధూనాం సర్గకారణ సర్వతః |
పూర్ణం కురు మమేశాన సుతయజ్ఞ నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

సర్వత్రాతా స్కంద హి త్వం సర్వజ్ఞాతా త్వమేవ హి |
సర్వేశ్వరస్త్వమీశానో నివేశసకలాఽవనః || ౧౭ ||

సంగీతజ్ఞస్త్వమేవాసి వేదవిజ్ఞః పరః ప్రభుః |
సర్వస్థాతా విధాతా త్వం దేవదేవః సతాం గతిః || ౧౮ ||

భవానీనందనః శంభుతనయో వయునః స్వరాట్ |
ధ్యాతా ధ్యేయః పితౄణాం హి పితా యోనిః సదాత్మనామ్ || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీశివమహాపురాణే రుద్రసంహితాయాం కుమారఖండే షష్ఠోఽధ్యాయే శ్రీకుమారస్తుతిః |

Sri Subrahmanya Swamy Related Stotras

Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

Sri Kumara Kavacham Lyrics In Telugu | శ్రీ కుమార కవచం

Sri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram In Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 1

Sri Subrahmanya Bhujangam Lyrics in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగం

Sri Subrahmanya Dandakam Lyrics In Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య దండకం

Sri Subrahmanya Gadyam Lyrics In Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య గద్యం

Sri Subrahmanya Kavacham Stotram In Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Aksharamalika Stotram In Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాక్షరమాలికా స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం

Sri Shanmukha Stotram Lyrics In Telugu | శ్రీ షణ్ముఖ స్తోత్రం

Sri Shanmukha Shatpadi Stava In Telugu | శ్రీ షణ్ముఖ షట్పదీ స్తవః