Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) In Telugu | శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)

Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) Lyrics In Telugu శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం) విప్ర ఉవాచ | శృణు స్వామిన్వచో మేఽద్య కష్టం మే వినివారయ | సర్వబ్రహ్మాండనాథస్త్వమతస్తే శరణం గతః || ౧ || అజమేధాధ్వరం కర్తుమారంభం కృతవానహమ్ | సోఽజో గతో గృహాన్మే హి త్రోటయిత్వా స్వబంధనమ్ || ౨ || న జానే స గతః కుత్రాఽన్వేషణం తత్కృతం బహు | న ప్రాప్తోఽతస్స బలవాన్ భంగో భవతి … Continue reading Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) In Telugu | శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)