5 దశాబ్దాల తర్వాత విపరీత రాజ్యయోగం! వీరికి తిరుగులేదు ఇక | Vipreet Raj Yoga 2023

0
3935
Vipreet Raj Yoga 2023
Vipreet Raj Yoga 2023

Vipreet Raj Yoga Significance

1విపరీత రాజ్యయోగం ప్రాముఖ్యత

5 దశాబ్దాలుకు ఒకసారి వచ్చే విపరీత రాజయోగానికి ఒక్క ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ విపరీత యోగం ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారికి పడుతుంది. ఈ యోగం సంపద మరియు శ్రేయస్సును ఇస్తుంది. విపరీత రాజ్యయోగం వల్ల జాతకుడు సంపద, శ్రేయస్సు , గౌరవానికి అందిస్తుంది. ఈ 3 రాశిలవారికి విపరీత రాజయోగం అపారమైన విజయాన్ని పొందవచ్చో తెలుసుకోండి. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back