విష్ణుః అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం – Vishnu Ashtavimshati Nama Stotram

0
1620

Vishnu Ashtavimshati Nama Stotram

Vishnu Ashtavimshati Nama Stotram Lyrics in Telugu

అర్జున ఉవాచ-
కిం ను నామ సహస్రాణి జపతే చ పునః పునః |
యాని నామాని దివ్యాని తాని చాచక్ష్వ కేశవ || ౧ ||

శ్రీ భగవానువాచ-
మత్స్యం కూర్మం వరాహం చ వామనం చ జనార్దనమ్ |
గోవిందం పుండరీకాక్షం మాధవం మధుసూదనమ్ || ౨ ||

పద్మనాభం సహస్రాక్షం వనమాలిం హలాయుధమ్ |
గోవర్ధనం హృషీకేశం వైకుంఠం పురుషోత్తమమ్ || ౩ ||

విశ్వరూపం వాసుదేవం రామం నారాయణం హరిమ్ |
దామోదరం శ్రీధరం చ వేదాంగం గరుడధ్వజమ్ || ౪ ||

అనంతం కృష్ణగోపాలం జపతో నాస్తి పాతకమ్ |
గవాం కోటిప్రదానస్య అశ్వమేధశతస్య చ || ౫ ||

కన్యాదానసహస్రాణాం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః |
అమాయాం వా పౌర్ణమాస్యామేకాదశ్యాం తథైవ చ || ౬ ||

సంధ్యాకాలే స్మరేన్నిత్యం ప్రాతఃకాలే తథైవ చ |
మధ్యాహ్నే చ జపన్నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౭ ||

Download PDF here Vishnu ashtavimshati nama stotram – విష్ణుః అష్టావింశతినామ స్తోత్రం

Vishnu SahasraNamalu

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorvapeetika

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika

Sri Vishnu Sahasra namavali

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వ పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం | Sri Vishnu Sahasranama Stotram

విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ సర్వ కార్య సిద్ధి | Vishnu Sahasranama Parayanam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామాన్ని గురించి శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు? | Vishnu Sahasranamam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామం ఎలా జనించింది ? | How Did Vishnu Sahasra Namas Evolve

విష్ణు సహస్రనామము పారాయణ విధి విధానం | Vishnu Sahasranama Parayanam Vidhanam in Telugu

విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here