విష్ణుః షోడశ నామ స్తోత్రం – Vishnu Shodasa Nama Stotram

0
3144

Vishnu Shodasa Nama Stotram

Vishnu Shodasa Nama Stotram Lyrics in Telugu

ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్దనమ్ |
శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్ || ౧ ||

యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్ |
నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే || ౨ ||

దుస్స్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్ |
కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్ || ౩ ||

జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్ |
గమనే వామనం చైవ సర్వకార్యేషు మాధవమ్ || ౪ ||

షోడశైతాని నామాని ప్రాతరూత్థాయ యః పఠేత్ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకే మహీయతే || ౫ ||

Download PDF here Vishnu Shodasa nama stotram – విష్ణుః షోడశనామస్తోత్రం

Vishnu SahasraNamalu

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorvapeetika

Sri Vishnu Sahasranama Stotram Uttarapeetika

Sri Vishnu Sahasra namavali

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వ పీఠిక – Sri Vishnu Sahasranama Stotram Poorva Peetika

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం | Sri Vishnu Sahasranama Stotram

విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పారాయణ సర్వ కార్య సిద్ధి | Vishnu Sahasranama Parayanam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామాన్ని గురించి శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా ఏమి చెప్పారు? | Vishnu Sahasranamam in Telugu

విష్ణు సహస్రనామం ఎలా జనించింది ? | How Did Vishnu Sahasra Namas Evolve

విష్ణు సహస్రనామము పారాయణ విధి విధానం | Vishnu Sahasranama Parayanam Vidhanam in Telugu

విష్ణుసహస్రనామాల్ని భీష్ముడు చెప్తుంటే ధర్మరాజాదులు ఎవరూ రాసుకోలేదు మరి ఎలా ప్రచారం పొంది మనవరకూ అందింది?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here