విష్ణుః షోడశ నామ స్తోత్రం – Vishnu Shodasa Nama Stotram

Vishnu Shodasa Nama Stotram Lyrics in Telugu ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్దనమ్ | శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్ || ౧ || యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్ | నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే || ౨ || దుస్స్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్ | కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్ || ౩ || జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్ … Continue reading విష్ణుః షోడశ నామ స్తోత్రం – Vishnu Shodasa Nama Stotram