విష్ణుసూక్తం – Vishnu Suktam

0
1403

Vishnu Suktam

ఓం విష్ణోర్నుకం వీర్యాణి ప్రవోచం యః పార్థివాని విమమే
రజాగ్ంసి యో అస్కభాయదుత్తరగ్ం సధస్థం
విచక్రమాణస్త్రేధోరుగాయో విష్ణోరరాటమసి విష్ణోః
పృష్ఠమసి విష్ణోః శ్నప్త్రేస్థో విష్ణోస్స్యూరసి
విష్ణోర్ధ్రువమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా ||

తదస్య ప్రియమభిపాథో అశ్యామ్ |
నరో యత్ర దేవయవో మదన్తి |
ఉరుక్రమస్య స హి బన్ధురిత్థా |
విష్ణోః పదే పరమే మధ్వ ఉథ్సః |
ప్రతద్విష్ణుస్స్తవతే వీర్యాయ |
మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః |
యస్యోరుషు త్రిషు విక్రమణేషు |
అధిక్షియన్తి భువనాని విశ్వా |
పరో మాత్రయా తనువా వృధాన |
న తే మహిత్వమన్వశ్నువన్తి ||

ఉభే తే విద్మ రజసీ పృథివ్యా విష్ణో దేవత్వమ్ |
పరమస్య విథ్సే | విచక్రమే పృథివీమేష ఏతామ్ |
క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషే దశస్యన్ |
ధ్రువాసో అస్య కీరయో జనాసః |
ఊరుక్షితిగ్ం సుజనిమాచకార |
త్రిర్దేవః పృథివీమేష ఏతామ్ |
విచక్రమే శతర్చసం మహిత్వా |
ప్రవిష్ణురస్తు తవసస్తవీయాన్ |
త్వేషగ్గ్‍హ్యస్య స్థవిరస్య నామ ||

అతో దేవా అవన్తునో యతో విష్ణుర్విచక్రమే |
పృథివ్యాస్సప్త ధామభిః |
ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదమ్ |
సమూఢమస్య పాగ్ంసురే |
త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః |
తతో ధర్మాణి ధారయన్ |
విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పశే |
ఇన్ద్రస్య యుజ్యస్సఖా ||

తద్విష్ణోః పరమం పదగ్ం సదా పశ్యన్తి సూరయః |
దివీవ చక్షురాతతమ్ |
తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాం సస్సమిన్ధతే |
విష్ణోర్యత్పరమం పదమ్ |
పర్యాప్త్యా అనన్తరాయాయ సర్వస్తోమోఽతి
రాత్ర ఉత్తమ మహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై
సర్వస్య జిత్త్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి ||

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Download PDF here Vishnu Suktam – విష్ణుసూక్తం

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here