విశ్వనాథాష్టకం – Vishvanathashtakam

0
733

Vishvanathashtakam

గంగాతరంగరమణీయజటాకలాపం –
గౌరీనిరంతరవిభూషితవామభాగమ్ |
నారాయణప్రియమనంగమదాపహారం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౧ ||

వాచామగోచరమనేకగుణస్వరూపం –
వాగీశవిష్ణుసురసేవితపాదపీఠమ్ |
వామేన విగ్రహవరేణ కలత్రవంతం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౨ ||

భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం –
వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రమ్ |
పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౩ ||

శీతాంశుశోభితకిరీటవిరాజమానం –
భాలేక్షణానలవిశోషితపంచబాణమ్ |
నాగాధిపారచితభాసురకర్ణపూరం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౪ ||

పంచాననం దురితమత్తమతంగజానాం –
నాగాంతకం దనుజపుంగవపన్నగానామ్ |
దావానలం మరణశోకజరాటవీనాం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౫ ||

తేజోమయం సగుణనిర్గుణమద్వితీయం –
ఆనందకందమపరాజితమప్రమేయమ్ |
నాగాత్మకం సకలనిష్కలమాత్మరూపం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౬ ||

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాం –
పాపే రతిం చ సునివార్య మనః సమాధౌ |
ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౭ ||

రాగాదిదోషరహితం స్వజనానురాగం –
వైరాగ్యశాంతినిలయం గిరిజాసహాయమ్ |
మాధుర్యధైర్యసుభగం గరలాభిరామం –
వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథమ్ || ౮ ||

వారాణసీపురపతేః స్తవనం శివస్య –
వ్యాఖ్యాతమష్టకమిదం పఠతే మనుష్యః |
విద్యాం శ్రియం విపులసౌఖ్యమనంతకీర్తిం –
సంప్రాప్య దేతవిలయే లభతే చ మోక్షమ్ || ౯ ||

Download PDF here Vishvanathashtakam – విశ్వనాథాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here