వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు – Vividha Gayatri Mantralu in Telugu

sri gayatri stotras | Vividha Gayatri Mantralu తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౧ తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్ || ౨ తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో నన్దిః ప్రచోదయాత్ || ౩ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి | తన్నః షణ్ముఖః ప్రచోదయాత్ || ౪ తత్పురుషాయ విద్మహే సువర్ణపక్షాయ ధీమహి | తన్నో గరుడః ప్రచోదయాత్ || … Continue reading వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు – Vividha Gayatri Mantralu in Telugu