వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

0
10211

Vyuha Lakshmi Maha MantramVyuha Lakshmi Maha Mantram

వ్యూహలక్ష్మీ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకొనే తంత్రం (Vyuha Lakshmi Maha Mantram)

దయాలోల తరంగాక్షీ పూరణచంద్ర నిభాననా
జననీ సరవలోకానాం మహాలక్ష్మీః హరిప్రియా

సరవపాప హరాసైవ ప్రారబ్ధ స్యాపి కర్మణః
సంహృతౌతు క్షమాసైవ సరవసంపత్ప్రదాయినీ

తస్యా వ్యూహ ప్రభేదాస్తు లక్ష్మీః సర్వపాప ప్రణాశినీ
తత్రయా వ్యూహలక్ష్మీ సా ముగ్ధాః కారుణ్య విగ్రహ

అనాయాసేన స్య లక్ష్మీః సరవపాప ప్రణాశినీ
సర్వైశ్వర్య ప్రదా నిత్యం తస్యా మంత్ర మిమం శృణు

వేదాదిమాయై మాత్రే చ లక్ష్మ్మై నతి పదం వదేత్
పరమేతి పదం చోక్తా లక్ష్మ్యా ఇతి పదం తతః

విష్ణు వక్షః స్థితాయై స్యాత్ మాయా శ్రీతారికా తతః
వహ్ని జాయాంత మంత్రోయం అభీష్టార్థ సురద్రుమః

ద్విభూజా వ్యూహలక్షీస్స్యాత్, బద్ధ పద్మాసన ప్రియా
శ్రీనివాసాంగ మధ్యస్థా సుతరాం కేశవ ప్రియా!

తామేవ శరణం గచ్ఛ సర్వభావేన సత్వరమ్
ఇతి మంత్రం ఉపాదిశ్య దదృశే న కుత్ర చిత్!

వ్యూహలక్ష్మీ మంత్రం

బీజాక్షరాలు లేకుండా

వేదాదిమాయై మాత్రే చ లక్ష్మ్యై నతి పదం వదేత్
పరమేతి పదం చోక్రా లక్ష్మ్యా ఇతి పదం తతః
విష్ణు వక్షః స్థితాయై స్యాత్ మాయా శ్రీతారికా తతః
వహ్ని జాయాంత మంత్రోయం అభీష్టార్థ సురద్రుమః

బీజాక్షరాలతో

ఓం శ్రీ ఓం నమః పరమలక్ష్మ్యై విష్ణు వక్షస్థితాయై రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వహ్నిజాయై నమః

Mantras & Stotras Posts

మంత్రం అంటే ఏమిటి? | What Is Mantra In Telugu

కన్నె తులసమ్మ నోము కథ

అనంత పద్మనాభ వ్రతం

Sarpa Suktam – సర్ప సూక్తం

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం – Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Gayathri Ashtottara sata nama stotram in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu