వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram

Vyuha Lakshmi Maha Mantram వ్యూహలక్ష్మీ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకొనే తంత్రం (Vyuha Lakshmi Maha Mantram) దయాలోల తరంగాక్షీ పూరణచంద్ర నిభాననా జననీ సరవలోకానాం మహాలక్ష్మీః హరిప్రియా సరవపాప హరాసైవ ప్రారబ్ధ స్యాపి కర్మణః సంహృతౌతు క్షమాసైవ సరవసంపత్ప్రదాయినీ తస్యా వ్యూహ ప్రభేదాస్తు లక్ష్మీః సర్వపాప ప్రణాశినీ తత్రయా వ్యూహలక్ష్మీ సా ముగ్ధాః కారుణ్య విగ్రహ అనాయాసేన స్య లక్ష్మీః సరవపాప ప్రణాశినీ సర్వైశ్వర్య ప్రదా నిత్యం తస్యా మంత్ర మిమం శృణు వేదాదిమాయై మాత్రే … Continue reading వ్యూహలక్ష్మి తంత్రం | Vyuha Lakshmi Maha Mantram