వార ఫలాలు (22 ఆగస్టు నుండి 28 ఆగస్టు వరకు)

0
461

17 ఆగష్టు రవి మార్పు, ఈ నాలుగు రాశులకు రాజయోగము