వార ఫలాలు (జూన్ 13 నుండి జూన్ 19 వరకు)

0
4768

జూన్ 21 నుండి 119 రోజులు గురుని వక్రగతి….ఏ రాశికి ఏ ఫలితం

జూన్ నెలలో ఏ రాశి వారు ఏ పరిహారం చేస్తే మంచిది