వార ఫలాలు (జూన్ 20 నుండి జూన్ 26 వరకు)

0
5188

జూన్ 21 నుండి 119 రోజులు గురుని వక్రగతి….ఏ రాశికి ఏ ఫలితం

మళ్లీ మకరంలో శని గురుల యుతి. 3rd Wave ?????