వార ఫలాలు (జూన్ 27 నుండి జూలై 03 వరకు)

0
5547

మళ్లీ మకరంలో శని గురుల యుతి. 3rd Wave ?????