నవవిధ భక్తి మార్గములు తెలుసా? Nine Ways Of Devotions in Telugu

0
5509
what-are-the-nine-ways-of-devotional-paths
Nine Ways Of Devotions in Telugu

Nine Ways Of Devotions in Telugu

Back

1. నవవిధ భక్తి మార్గాలు

భగవంతుని పూజింపడానికి అనేక విధాలైన మార్గాలున్నాయి.

  1. శ్రవణం: భగవంతుని గూర్చిన గాధలు, భజనలు, కీర్తనలు వినుట
  2. కీర్తనం: భగవంతుని గుణగణములను కీర్తించుట
  3. స్మరణం: భగవంతుని స్మరించుట
  4. పాదసేవ: దేవుని పాదముల పూజ సేయుట
  5. అర్చనం: గుడిలోగాని, ఇంటిలోగాని,హృదయములో గాని విధివిధానములతో అర్చించుట.
  6. వందనం: ప్రణామం చేయుట
  7. దాస్యం: భగవంతునకు దాసుడగుట
  8. సఖ్యం
  9. ఆత్మనివేదనం: తనను పూర్తిగా దేవునకు సమర్పించుకొనుట

 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here