భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన, చేయకూడని ఆచారములు ఏమిటి ?

10
95727

what-are-the-objectionable-practices-should-husband-follow-while-wife-is-pregnant

 

Back

1. భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన ఆచారములు ఏమిటి ?

శ్లో|| గర్భిణీ వాంఛితం ధర్మం తస్యైదద్యాద్యథోచితం |

     సూతే చిరాయుషం పుర్తమన్యథా దోషమర్హతి||

గర్భిణీ స్త్రీ కోరిన వస్తువును ఉచితమైనదానిని తెచ్చియిచ్చుట భర్త యొక్క ముఖ్య ధర్మము. చిరాయుష్మంతుడగు పుత్రుడు గల్గును. లేనిచో దోషము గల్గును.

Back

Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here