భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన, చేయకూడని ఆచారములు ఏమిటి ? | Husband Role when Wife is Pregnant in Telugu?

10
99347

what-are-the-objectionable-practices-should-husband-follow-while-wife-is-pregnant

 

Husband role when Wife is Pregnant in Telugu

Back

1. భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన ఆచారములు ఏమిటి ?

శ్లో|| గర్భిణీ వాంఛితం ధర్మం తస్యైదద్యాద్యథోచితం |

     సూతే చిరాయుషం పుర్తమన్యథా దోషమర్హతి||

husband role when wife is pregnant  గర్భిణీ స్త్రీ కోరిన వస్తువును ఉచితమైనదానిని తెచ్చియిచ్చుట భర్త యొక్క ముఖ్య ధర్మము. చిరాయుష్మంతుడగు పుత్రుడు గల్గును. లేనిచో దోషము గల్గును.

Promoted Content
Back

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here