భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన, చేయకూడని ఆచారములు ఏమిటి ? | Husband Role when Wife is Pregnant in Telugu?

  Husband role when Wife is Pregnant in Telugu భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన ఆచారములు ఏమిటి ? శ్లో|| గర్భిణీ వాంఛితం ధర్మం తస్యైదద్యాద్యథోచితం |      సూతే చిరాయుషం పుర్తమన్యథా దోషమర్హతి|| husband role when wife is pregnant  గర్భిణీ స్త్రీ కోరిన వస్తువును ఉచితమైనదానిని తెచ్చియిచ్చుట భర్త యొక్క ముఖ్య ధర్మము. చిరాయుష్మంతుడగు పుత్రుడు గల్గును. లేనిచో దోషము గల్గును. ఇతర నియమాలు, చేయకూడనివి సముద్ర … Continue reading భార్య గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు భర్త చేయవలసిన, చేయకూడని ఆచారములు ఏమిటి ? | Husband Role when Wife is Pregnant in Telugu?