కుంకుమ కింద పడితే…

0
2617

Why to wear Kumkum or red dot on forehead?