కుంకుమ కింద పడితే…

0
1092

Why to wear Kumkum or red dot on forehead?