కుంకుమ కింద పడితే…

0
1068

Why to wear Kumkum or red dot on forehead?