కుంకుమ కింద పడితే…

Why to wear Kumkum or red dot on forehead?