ఆవు కీ అనుకున్న పనులు నెరవేరడానికీ, పెళ్ళికీ సంబంధం ఏమిటి?

0
8512

cow

Back

1. ఆవు కీ అనుకున్న పనులు నెరవేరడానికీ, పెళ్ళికీ  సంబంధం ఏమిటి?

ఆవుని పూజించడం వలన అనుకున్న పనులు త్వరగా నెరవేరుతాయి. వివాహం శీఘ్రంగా జరుగుతుంది. అయితే సాధారణంగా గోపూజ చేసే విధానానికీ కార్య సిద్ధి కొరకు, వివాహం కొరకు చేసే గోపూజకూ కొంత భేదం ఉంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here