పురాణాలు ఎప్పుడు చదవాలి? | Right Time to Read Puranas Telugu

0
3758
Puranic Studies
Right Time To Read Puranas / పురాణాలు ఎప్పుడు చదవాలి?

పురాణాలు ఎప్పుడు చదవాలి? / Right Time To Read Puranas

Right Time To Read Puranas , మన పురాణాలు కేవలం వేదాంతాన్ని మాత్రమేకాకుండా నిత్యజీవన సత్యాలను ఎన్నింటినో నేర్పించే విజ్ఞాన భాండాగారాలు. పురాణాలు కేవలం ముక్తికోసమే కాదు. నడతనూ నడవడికనూ తీర్చి దిద్దడానికి. జీవితం అగమ్య గోచరమైన వేళ  కర్తవ్యాన్ని బోధపరచడానికి. జీవితం లోని ఒక్కో వయసులో ఒక్కో పురాణం చదవాలంటారు పెద్దలు.

Back

1. మహాభారతం

మహాభారతం చిన్నతనం నుండీ చదవడం వలన న్యాయాన్యాయ విచక్షణ అలవడుతుంది. శౌర్య పరాక్రమాలు, శ్రద్ధ నేర్చుకోవచ్చు.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here