ధన లక్ష్మి అనుగ్రహం కలగాలంటే ఏమి చెయ్యాలి ? | What to do for Dhanalakshmi Grace in Telugu

ఇంట్లో బీరువా ఎప్పుడూ కాళి ఉంచకూడదు . కుబేర యంత్రం, శ్రీ చక్రం యంత్రం లాంటివి ఉంచాలి, ఇలా ఉంచితే లక్ష్మి కటాక్ష సిద్ది కలుగుతుంది. ఉత్తరం గోడకు అనిచి దక్షిణం చూస్తూ వుండాలి. బీరువా తలుపు పైన లక్ష్మి దేవి ఏనుగులతో పూర్ణ కలిశాలతో అభిషేకం చేస్తూ వున్నటు వంటి ఫోటో అంటించు కోవాలి. కుబేర తత్త్వం కలిగినటువంటి బొమ్మ దొరికితే బీరువ వెనకాల ఉత్తర గోడకు అంటించాలి. బీరువా పైన ఏమి పెట్టకూడదు సుగంధ … Continue reading ధన లక్ష్మి అనుగ్రహం కలగాలంటే ఏమి చెయ్యాలి ? | What to do for Dhanalakshmi Grace in Telugu