శివుడు నరికిన వినాయకుడి నిజమైన మనిషి తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా!? | Where is Ganesha’s Severed Human Head?

Where is the Real Human Head of Ganesha Cut Off by Lord Shiva? వినాయకుడి నిజమైన మనిషి తల ఎక్కడ?! వినాయకుడి తలను శివుడు నరికిన తర్వాత అది ఎక్కడ పడింది? ఆ తర్వాత అసలు ఆ తల ఏమైంది? ఏనుగు తల ఎలా వచ్చిందో చాలా మందికి తెలుసు. కాని శివుడు గణపతి తనే తన కొడుకు అని తెలియక గణేషుడి తలను ఎక్కడ నరికాడు?, ఆ ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంది? … Continue reading శివుడు నరికిన వినాయకుడి నిజమైన మనిషి తల ఎక్కడ ఉందో తెలుసా!? | Where is Ganesha’s Severed Human Head?