మృత్యుభయం పోవాలంటే జపించాల్సిన హనుమాన్ మంత్రమేమిటి?

0
10224
which-hanman-mantra-to-chant-to-get-rid-of-fear-of-death
Hanuman dvadasanamalu

Hanuman dvadasanamalu

1. హనుమంతుని ద్వాదశనామాలు :

హనుమా, అంజనాసుతః, వాయుపుత్రో, మహాబలః
రామేష్టః, ఫల్గుణ సఖః, పింగాక్షో మిత విక్రమః
ఉధధిక్రమణశ్చ్చైవ, సీతాశోక వినాశకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పహా
ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః, తస్య మృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్రా విజయీ భవేత్

హనుమంతుని ఈ 12 నామాలు, పడుకొనేముందు, ప్రయాణ సమయమున పఠించిన మృత్యుభయం ఉండదు. సర్వత్రా విజయం కలుగును.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here