భగవంతుని యొక్క నామము గొప్పదా లేక రూపం గొప్పదా ?

0
7011
which-is-great-is-it-the-name-of-god-or-his-manifestation
భగవంతుని రూపం భగవంతుని నామం

భగవంతుని రూపం భగవంతుని నామం

2. భగవంతుని రూపం

రూపం నామమునకు ఆధీనం. నామం లేక రూపం యొక్క జ్ఞానం కలుగదు. రూపంగల పదార్ధం చేతిలో వున్నను నామం తెలుసుకొనని యెడల ఆ పదార్ధం గుర్తెరుంగం. నామమును ధ్యానిస్తే రూపం స్వయముగా హృదయంలో వ్యక్తమగును. మనస్సునకు ఆనందం కలుగును. సగుణ, నిర్గుణ బ్రహ్మములకు నామమే సాక్షి. ఈ రెండింటిని తెలుసుకొనుటకు నామమే ప్రధానము.వానిని చేరుటకు నామం మార్గం చూపుతుంది. (మహాభక్తవిజయం)
 
Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here