అప్పులు తీరాలంటే ఏ విధమైన మంత్రం చదవాలి ? ఏ పూజ చెయ్యాలి ?

9
50699

which-mantra-to-chant-and-pooja-to-do-to-get-rid-of-debts

Back

1.  

ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్

 
స్కంద ఉవాచ:
 
ఋణ గ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కధం భవేత్ I
 
బ్రహ్మ ఉవాచ : 
 
వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదమ్ |
 
 ఓ అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ చ్ఛందః| అంగారకో దేవతా | మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | 
 
Promoted Content
Back

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here