అప్పులు తీరాలంటే ఏ విధమైన మంత్రం చదవాలి ? ఏ పూజ చెయ్యాలి ?

9
48706

which-mantra-to-chant-and-pooja-to-do-to-get-rid-of-debts

ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్

స్కంద ఉవాచ:
ఋణ గ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కధం భవేత్ I
బ్రహ్మ ఉవాచ : 
 
వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదమ్ |
 ఓ అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ చ్ఛందః| అంగారకో దేవతా | మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | 
Back

1. ధ్యానమ్ 

రక్త మాల్యాంబర ధరః శూల శక్తి గదాధరః |
చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చధరా సుతః ||
మంగళో భూమి పుత్రశ్చ ఋణహర్తా కృపాకరః | 
ధరాత్మజః కుజో బౌమో భూమిజో భూమి నందనః ||
అంగారకో యమశ్చైవ సర్వ రోగాపహారకః |
స్రష్టా కర్తాచ హర్తాచ సర్వదేవైశ్చ పూజితః ||  
ఏతాని కుజ నామాని నిత్యం యః ప్రయతః పఠేత్ |
ఋణం నజాయతే తస్య ధనం ప్రాప్నోత్యసంశయః ||
అంగారక మహీపుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల |
నమోస్తుతే మమాశేష ఋణమాశు విమోచయ ||  
రక్త గంధైశ్చ పుష్పైశ్చ ధూప దీపై ర్గుడోదనైః |
మంగళం పూజయిత్వాతు మంగళాహని సర్వదా ||
ఏక వింశతి నామాని పఠిత్వాతు తదంతికే | 
ఋణరేఖాః ప్రకర్తవ్యా అంగారేణ తదగ్రతః || 
తాశ్చ ప్రమార్జయేత్ పశ్చాత్ వామపాదేన సంస్పృశన్ 
మూలమంత్రః 

అంగారక మహీపుత్ర భగవన్ భక్తవత్సల |
నమోస్తుతే మమాశేష  ఋణ మాశు విమోచయ ||

ఏవం కృతే న సందేహో ఋణం హిత్వా ధనం లభేత్ |
మహతీం శ్రియ మాప్నోతి హ్యపరో ధనదో యువా ||

అర్ఘ్యమ్ :

అంగారక మహీ పుత్ర భగవన్ భక్త వత్సల | 
నమోస్తు తే మమాశేష ఋణమాశు విమోచయ  || 
భూమి పుత్ర మహా తేజ స్స్వేదోద్భవ పినాకినః |

ఋణార్తస్త్వాం ప్రపన్నోస్మి గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తుతే ||

ఇతి ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రమ్

Back

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here