పూజాదికాల్లో గోత్రనామాలు చెప్పుకుంటారు ఆ విశేషమేంటి?

0
1819

పూజాదికాల్లో గోత్రనామాలు చెప్పుకుంటారు ఆ విశేషమేంటి?

పూజా సమయంలో పూజకుడు తన గురించిన సర్వ విశేషాలను మరిచి పోగలగడమే ఉత్తమమని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసాది మహాత్ములు చెప్పారు. ఐనా అది అందడం కొంచెం కష్టం కనుక తన పేరుతోపాటు తనవంశంలోని ఉతములైన మహాత్ములను కూడా స్మరించుకునేందుకు వీలుగా పూజాదులలో గోత్రనామాలను చెప్పుకునే ఏర్పాటును మహర్పులు చేశారు. ఏ మానవుడైనా సరే, తన పూర్వీకులు ఇంతటి సత్పురుషులనే విషయం గుర్తున్న సమయంలో చెడు పనులను చేయడానికి జంకుతాడు! పైగా మంచి పనులు చేసే ఉత్సాహం పెరుగుతుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here