శంఖం లో పోస్తేనే తీర్థం ఎందుకవుతుంది?

0
5771

why is water called holy when it is poured in a conch

Back

1. తీర్థం ఇచ్చే పద్ధతి 

శంఖే చంద్ర మావాహయామి

కుక్షే వరుణ మావాహయామి

మూలే పృధ్వీ మావాహయామి  

ధారాయాం సర్వతీర్థ మావాహయామి 

అని చంద్రుని, వరుణదేవుని, పృధ్విని , లోకం లోని అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలను శంఖం లోని నీటిలోకి ఆవాహన చేస్తారు.

తరువాత ఆకార మృత్యు హరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్తపాప క్షయకరం శ్రీ పాదో దకం పావనం శుభం అని ఆ శంకువు లోని నీటిని తీర్థంగా ఇస్తారు. 

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here