14 ఏళ్ల శ్రీరాముడు వనవాసం రహస్యాలు & కారణాలు? | Secret Behind Rama’s 14 Years Exiled

0
1399
Secret Behind Rama's 14 Years Exiled
Secrets & Reasons Behind Rama’s 14 Years Exiled

What is the Secret Behind Rama’s 14 Years & Pandavas’ Years of Exile?

1రాముడు 14 ఏళ్ళు & పాండవులు ఏళ్ళు వనవసం వెనక ఉన్న రహస్యమేంటి?

రామాయణం ఒక్క దృశ్య కావ్యం. రామాయణ గ్రంధంలో ప్రతి అధ్యాయం నుంచి మన జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. రామాయణంలో రాముడు 14 ఏళ్ల వనవాసం చేశారు అని అందరికీ తెలిసిన విషయం. భారతంలో పాండవులు 12 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేశారు మరియు ఒక ఏడాది అజ్ఞాతవాసం మొత్తం కలిపి 13 సంవత్సరాలు రాజ్యానికి దూరంగా ఉన్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back