మనం చేసే కొన్ని పూజలు ఎందుకు ఫలించవు? | Why Some Worships Not Fruitful in Telugu

0
25894

maxresdefault (2)

3. పూజ ఎన్ని రకాలు?

సత్వ, రజస్, తమో గుణాలనే త్రిగుణాలకి అనుకూలంగా సాత్విక ఆరాధనలనూ, రజోగుణ ప్రధానమైన యజ్ఞ యాగాది క్రతువులనూ, తమో గుణ ప్రధానమైన ఆరాధనకు తంత్ర శాస్త్రాన్నీ మన ఋషులు ఏర్పరిచారు. వీటిలో ఒక్కో విధానం లో ఎన్నో రకాల శాఖలు ఉన్నాయి.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here