దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu

దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu దేవాలయ దర్శన ప్రభావం Why to Sit in Temples After Darshan – దేవాలయాలను దర్శించినప్పుడు మానసికంగా ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత శరీరం,మనస్సు ఉత్తేజితమవుతాయి. దేవాలయం లో భగవంతుని  దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? దానికి కారణం అక్కడి భగవంతుని మహిమా, … Continue reading దేవాలయం లో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్న తరువాత ఎందుకు కూర్చోవాలి? | Why to Sit in Temples After Darshan in Telugu