కల్కి అవతారం ఎందుకు? ఎక్కడ జన్మిస్తాడు? కుటుంబ వివరాలు ఏమిటి?! | Features of Kalki Avatar

Features of Kalki Avatar కల్కి అవతారం విశేషాలు కల్కి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?! (How Did the Name Kalki Come About?!) “కలక” లేదా “కళంక” అంటే దోషాలను తొలగించే అవతారం కనుక కల్కి అవతారం అన్న పేరు వచ్చిందని హిందువుల భావన. కల్కి అనగా “తెల్లని గుర్రము” ఈ పదం ఈ నామానికి మూలమని కూడా ఒక అభిప్రాయంగా హిందువులు భావిస్తారు. బౌద్ధ కాలచక్ర గాధా సంప్రదాయాలలో “శంభల” రాజ్యాన్ని పరిపాలించారనే … Continue reading కల్కి అవతారం ఎందుకు? ఎక్కడ జన్మిస్తాడు? కుటుంబ వివరాలు ఏమిటి?! | Features of Kalki Avatar