కాల సర్పదోషాన్ని నివారించే కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు | Worship Kukki Subrahmanya to avoid Kala Sarpa Dosha in Telugu

కాల సర్పదోషాన్ని నివారించే కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు | Worship Kukke Subramanya to Avoid Kala Sarpa Dosha అత్యద్భుతమైన కుమార పర్వత ప్రాంతం లో ప్రకృతి సౌందర్యామంతా రాశులు పోసినట్లు పచ్చని పరిసరాలు. బ్రహ్మాదులు కుమారస్వామికి అభిషేకం చేసిన మంత్ర జలాలతో ఏర్పడ్డ కుమారధార. దక్షిణ కన్నడ ప్రాంతం లో మంగళూరుకి 105 కిలోమీటర్ల దూరం లో కుక్కి సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం ఉంటుంది. పూర్వ కాలం లో ఈ క్షేత్రాన్ని ‘కుక్కి పట్టణం’ అనిపిలిచేవారట. కుక్కి … Continue reading కాల సర్పదోషాన్ని నివారించే కుక్కి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు | Worship Kukki Subrahmanya to avoid Kala Sarpa Dosha in Telugu