నవగ్రహల శాంతికి పూజించాల్సిన మొక్కలు | Tree to Be Worship in Navagraha Pooja Telugu

Tree to Be Worship in Navagraha Pooja   1. కేతు గ్రహమునకు సంబందించిన ధర్భ మొక్కలను నాటడము పూజించడము 2. రాహు గ్రహమునకు సంబందించిన గరిక మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 3. శని గ్రహమునకు సంబందించిన జమ్మి మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 4. శుక్ర గ్రహమునకు సంబందించిన మేడి మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 5. గురు గ్రహమునకు సంబందించిన రావి మొక్కలను నాటడము పూజించడము. 6. బుధ గ్రహమునకు సంబందించిన ఉత్తరేణి మొక్కలను నాటడము … Continue reading నవగ్రహల శాంతికి పూజించాల్సిన మొక్కలు | Tree to Be Worship in Navagraha Pooja Telugu