ప్రతి హిందువు తమ జీవిత కాలంలో నిత్యం పఠించవలసిన నామాలు?! | Compulsory Chanting Stotras by Everyone

Those Who Want to Live a Healthy Life Should Read This Hymn Regularly ఆరోగ్యంగా జీవించాలనుకునేవారు నిత్యం ఈ స్తోత్రం చదవాలి? అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, జీవితం మొత్తం ఆరోగ్యంగా జీవించాలనుకునేవారు నిత్యం ఈ స్తోత్రం చదవాలి. మనం పూర్వ జన్మలో చేసిన పాప కర్మలు నుంచి విముక్తి కోసం జీవితంలో ఒక్కసారి అయిన ఈ నామాలు చదవాలి. కాశీఖండము లో యముని చే చెప్పబడిన శివుడు మరియు … Continue reading ప్రతి హిందువు తమ జీవిత కాలంలో నిత్యం పఠించవలసిన నామాలు?! | Compulsory Chanting Stotras by Everyone