యమునాష్టకం – Yamunashtakam

0
657

యమునాష్టకం – Yamunashtakam

మురారికాయకాలిమాలలామవారిధారిణీ –
తృణీకృతత్రివిష్టపా త్రిలోకశోకహారిణీ |
మనోనుకూలకూలకుంజపుంజధూతదుర్మదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౧ ||

మలాపహారివారిపూరిభూరిమండితామృతా –
భృశం ప్రవాతకప్రపంచనాతిపండితానిశా |
సునందనందినాంగసంగరాగరంజితా హితా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౨ ||

లసత్తరంగసంగధూతభూతజాతపాతకా –
నవీనమధురీధురీణభక్తిజాతచాతకా |
తటాంతవాసదాసహంససంవృతాహ్రికామదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౩ ||

విహారరాసస్వేదభేదధీరతీరమారుతా –
గతా గిరామగోచరే యదీయనీరచారుతా |
ప్రవాహసాహచర్యపూతమేదినీనదీనదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౪ ||

తరంగసంగసైకతాంతరాతితం సదాసితా –
శరన్నిశాకరాంశుమంజుమంజరీ సభాజితా |
భవార్చనాప్రచారుణాంబునాధునా విశారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౫ ||

జలాంతకేలికారిచారురాధికాంగరాగిణీ –
స్వభర్తురన్యదుర్లభాంగతాంగతాంశభాగినీ |
స్వదత్తసుప్తసప్తసింధుభేదినాతికోవిదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౬ ||

జలచ్యుతాచ్యుతాంగరాగలమ్పటాలిశాలినీ –
విలోలరాధికాకచాంతచమ్పకాలిమాలినీ |
సదావగాహనావతీర్ణభర్తృభృత్యనారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౭ ||

సదైవ నందినందకేలిశాలికుంజమంజులా –
తటోత్థఫుల్లమల్లికాకదంబరేణుసూజ్జ్వలా |
జలావగాహినాం నృణాం భవాబ్ధిసింధుపారదా –
ధునోతు నో మనోమలం కలిందనందినీ సదా || ౮ ||

Download PDF here Yamunashtakam – యమునాష్టకం 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here