యతిరాజవింశతిః – Yathiraja Vimsathi

0
590

యః స్తుతిం యతిపతిప్రసాదనీం
వ్యాజహార యతిరాజవింశతిమ్ |
తం ప్రపన్న జనచాతకాంబుదం
నౌమి సౌమ్యవరయోగిపుంగవమ్ ||

శ్రీమాధవాంఘ్రి జలజద్వయనిత్యసేవా
ప్రేమావిలాశయపరాంకుశపాదభక్తమ్ |
కామాదిదోషహరమాత్మ పదాశ్రితానాం
రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౧ ||

శ్రీరంగరాజచరణాంబుజరాజహంసం
శ్రీమత్పరాంకుశపదాంబుజభృంగరాజమ్ |
శ్రీభట్టనాథపరకాలముఖాబ్జమిత్రం
శ్రీవత్సచిహ్నశరణం యతిరాజమీడే || ౨ ||

వాచా యతీన్ద్ర మనసా వపుషా చ యుష్మత్
పాదారవిందయుగళం భజతాం గురూణామ్ |
కూరాధినాథకురు కేశముఖాద్యపుంసాం
పాదానుచిన్తనపరః సతతం భవేయమ్ || ౩ ||

నిత్యం యతీంద్ర తవ దివ్యవపుః స్మృతౌ మే
సక్తం మనో భవతు వాగ్గుణకీర్తనేఽసౌ |
కృత్యం చ దాస్యకరణేతు కరద్వయస్య
వృత్త్యన్తరేఽస్తు విముఖం కరణత్రయం చ || ౪ ||

అష్టాక్షరాఖ్యమనురాజపదత్రయార్థ
నిష్ఠాం మమాత్ర వితరాద్య యతీంద్రనాథ |
శిష్టాగ్రగణ్యజనసేవ్యభవత్పదాబ్జే
హృష్టాఽస్తు నిత్యమనుభూయ మమాస్య బుద్ధిః || ౫ ||

అల్పాఽపి మే న భవదీయపదాబ్జభక్తిః
శబ్దాదిభోగరుచిరన్వహమేధతే హా |
మత్పాపమేవ హి నిదానమముష్య నాన్యత్
తద్వారయార్య యతిరాజ దయైకసింధో || ౬ ||

వృత్త్యా పశుర్నరవపుస్త్వహమీదృశోఽపి
శ్రుత్యాదిసిద్ధనిఖిలాత్మ గుణాశ్రయోఽయమ్ |
ఇత్యాదరేణ కృతినోఽపి మిథః ప్రవక్తుం
అద్యాపి వంచనపరోఽత్ర యతీంద్ర వర్తే || ౭ ||

దుఃఖావహోఽహమనిశం తవ దుష్టచేష్టః
శబ్దాదిభోగనిరతః శరణాగతాఖ్యః |
త్వత్పాదభక్త ఇవ శిష్టజనౌఘమధ్యే
మిథ్యా చరామి యతిరాజ తతోఽస్మిమూర్ఖః || ౮ ||

నిత్యం త్వహం పరిభవామి గురుం చ మంత్రం
తద్దేవతామపి న కించిదహో బిభేమి |
ఇత్థం శఠోఽప్యశఠవద్భవదీయసంఘే
హృష్టశ్చరామి యతిరాజ తతోఽస్మిమూర్ఖః || ౯ ||

హా హన్త హన్త మనసా క్రియయా చ వాచా
యోఽహం చరామి సతతం త్రివిధాపచారాన్ |
సోఽహం తవాప్రియకరః ప్రియకృద్వదేవ
కాలం నయామి యతిరాజ తతోఽస్మిమూర్ఖః || ౧౦ ||

పాపే కృతే యది భవన్తిభయానుతాప
లజ్జాః పునః కరణమస్య కథం ఘటేత |
మోహేన మే న భవతీహ భయాదిలేశః
తస్మాత్పునః పునరఘం యతిరాజ కుర్వే || ౧౧ ||

అన్తర్బహిః సకలవస్తుషు సన్తమీశం
అన్ధః పురః స్థితమివాహమవీక్షమాణః |
కందర్పవశ్యహృదయః సతతం భవామి
హన్త త్వదగ్రగమనస్య యతీంద్ర నార్హః || ౧౨ ||

తాపత్రయీజనితదుఃఖనిపాతినోఽపి
దేహస్థితౌ మమ రుచిస్తు న తన్నివృత్తౌ |
ఏతస్య కారణమహో మమ పాపమేవ
నాథ త్వమేవ హర తద్యతిరాజ శీఘ్రమ్ || ౧౩ ||

వాచామగోచరమహాగుణదేశికాగ్ర్య
కూరాధినాథకథితాఖిలనైచ్యపాత్రమ్ |
ఏషోఽహమేవ న పునర్జగతీదృశస్తత్
రామానుజార్య కరుణైవ తు మద్గతిస్తే || ౧౪ ||

శుద్ధాత్మయామునగురూత్తమకూరనాథ
భట్టాఖ్యదేశికవరోక్తసమస్తనైచ్యమ్ |
అద్యాస్త్యసంకుచితమేవ మయీహ లోకే
తస్మాద్యతీంద్ర కరుణైవ తు మద్గతిస్తే || ౧౫ ||

శబ్దాదిభోగవిషయా రుచిరస్మదీయా
నష్టా భవత్విహ భవద్దయయా యతీంద్ర
త్వద్దాసదాసగణనాచరమావధౌ యః
తద్దాసతైకరసతాఽవిరతా మమాస్తు || ౧౬ ||

శ్రుత్యగ్రవేద్యనిజదివ్యగుణస్వరూపః
ప్రత్యక్షతాముపగతస్త్విహ రంగరాజః |
వశ్యః సదా భవతి తే యతిరాజ తస్మాత్
శక్తః స్వకీయజనపాపవిమోచనే త్వమ్ || ౧౭ ||

కాలత్రయేఽపి కరణత్రయనిర్మితాతి
పాపక్రియస్య శరణం భగవత్‍క్షమైవ |
సా చ త్వయైవ కమలారమణేఽర్థితా యత్
క్షేమః స ఏవహి యతీంద్ర భవచ్ఛ్రితానామ్ || ౧౮ ||

శ్రీమన్ యతీంద్ర తవ దివ్యపదాబ్జసేవాం
శ్రీశైలనాథకరుణాపరిణామ దత్తామ్ |
తా మన్వహం మమ వివర్ధయ నాథ తస్యాః
కామం విరుద్ధమఖిలం చ నివర్తయ త్వమ్ || ౧౯ ||

విజ్ఞాపనం యదిదమద్య తు మామకీనం
అంగీకురుష్వ యతిరాజ దయాంబురాశే
అజ్ఞోయమాత్మగుణలేశ వివర్జితశ్చ
తస్మాదనన్యశరణో భవతీతి మత్వా || ౨౦ ||

ఇతి యతికులధుర్య మేధమానైః
శ్రుతిమధురైరుదితైః ప్రహర్షయన్తమ్ |
వరవరమునిమేవ చిన్తయన్తీ
మతి రియమేతి నిరత్యయం ప్రసాదమ్ || ౨౧ ||

Download PDF here Yathiraja Vimsathi – యతిరాజవింశతిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here