యతిరాజవింశతిః – Yathiraja Vimsathi

యః స్తుతిం యతిపతిప్రసాదనీం వ్యాజహార యతిరాజవింశతిమ్ | తం ప్రపన్న జనచాతకాంబుదం నౌమి సౌమ్యవరయోగిపుంగవమ్ || శ్రీమాధవాంఘ్రి జలజద్వయనిత్యసేవా ప్రేమావిలాశయపరాంకుశపాదభక్తమ్ | కామాదిదోషహరమాత్మ పదాశ్రితానాం రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౧ || శ్రీరంగరాజచరణాంబుజరాజహంసం శ్రీమత్పరాంకుశపదాంబుజభృంగరాజమ్ | శ్రీభట్టనాథపరకాలముఖాబ్జమిత్రం శ్రీవత్సచిహ్నశరణం యతిరాజమీడే || ౨ || వాచా యతీన్ద్ర మనసా వపుషా చ యుష్మత్ పాదారవిందయుగళం భజతాం గురూణామ్ | కూరాధినాథకురు కేశముఖాద్యపుంసాం పాదానుచిన్తనపరః సతతం భవేయమ్ || ౩ || నిత్యం యతీంద్ర తవ … Continue reading యతిరాజవింశతిః – Yathiraja Vimsathi