యతి పంచకం – Yati Panchakam

0
897

 

యతిపంచకం – Yati Panchakam

వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తః
భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః |
విశోకమన్తఃకరణే రమన్తః
కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧ ||

మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః
పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః |
శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః
కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౨ ||

దేహాదిభావం పరిమార్జయన్తః
ఆత్మానమాత్మన్యవలోకయన్తః |
నాన్తం న మధ్యం న బహిః స్మరన్తః
కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౩ ||

స్వానన్దభావే పరితుష్టిమన్తః
సంశాంతసర్వేంద్రియదృష్టిమన్తః |
అహర్నిశం బ్రహ్మణి యే రమన్తః
కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౪ ||

పంచాక్షరం పావనముచ్చరన్తః
పతిం పశూనాం హృది భావయన్తః |
భిక్షాశనా దిక్షు పరిభ్రమన్తః
కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౫ ||

కౌపీనపంచరత్నస్య మననం యాతి యో నరః |
విరక్తిం ధర్మవిజ్ఞానం లభతే నాత్ర సంశయః ||

Download PDF here Yati Panchakam – యతిపంచకం

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here