యతి పంచకం – Yati Panchakam

  యతిపంచకం – Yati Panchakam వేదాంతవాక్యేషు సదా రమన్తః భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః | విశోకమన్తఃకరణే రమన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౧ || మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః | శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౨ || దేహాదిభావం పరిమార్జయన్తః ఆత్మానమాత్మన్యవలోకయన్తః | నాన్తం న మధ్యం న బహిః స్మరన్తః కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః || ౩ || స్వానన్దభావే పరితుష్టిమన్తః సంశాంతసర్వేంద్రియదృష్టిమన్తః … Continue reading యతి పంచకం – Yati Panchakam