అద్వైతలక్షణం – Advaitha lakshanam

0
530

Advaitha lakshanam

అజ్ఞానమేతద్ద్వైతాఖ్యమద్వైతం శ్రేయసామ్పరమ్
మమ త్వహమితి ప్రజ్ఞావియుక్తమితి కల్పవత్ || ౧ ||

అవికార్యమనాఖ్యేయమద్వైతమనుభూయతే
మనోవృత్తిమయం ద్వైతమద్వైతం పరమార్థతః || ౨ ||

మనసో వృత్తయస్తస్మాద్ధర్మాధర్మనిమిత్తజాః
నిరోద్ధవ్యాస్తన్నిరోధేనాద్వైతం నోపపద్యతే || ౩ ||

మనోదృష్టమిదం సర్వం యత్కించిత్సదరాచరమ్
మనసో హ్యమనీభావేఽద్వైతభావం తదాప్నుయాత్ || ౪ ||

బహిః ప్రజ్ఞాం సదోత్సృజ్యాప్యన్తః ప్రజ్ఞాం చ యో బుధః
కయాపి ప్రజ్ఞయోపేతః ప్రజ్ఞావానితి కథ్యతే || ౫ ||

కర్మణో భావనాచేయం సా బ్రహ్మపరిపన్థినీ
కర్మభావనయా తుల్యం విజ్ఞానముపజాయతే || ౬ ||

Download PDF here Advaitha lakshanam – అద్వైతలక్షణం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here