ప్రార్థన చేయు విధానములు ఎన్ని రకములు ?

0
3250
Das_Lakshana_(Paryusana)_celebrations,_New_York_City_Jain_temple_1

 

ప్రార్థనను మూడు విధాల ఆచరించవచ్చు. అవి కాయిక, వాచిక, మానసలుగా పేర్కొనవచ్చు.

ఆచారకర్మ లేక ఒక పూజను చేయడం కాయిక పూజ కిందికి వస్తుంది. భగవంతుని పొగుడుతూ పాడుట, వేదములలోని ధ్యాన శ్లోకములను పఠించుట, భక్తి గీతములను పాడుట – వాచిక ప్రార్థన అనబడును. నిశ్శబ్దముగా మనసులో భగవంతుని ధ్యానము చేసుకొనుట మానస ప్రార్థనగా పేర్కొనవచ్చు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here