శాంతి మంత్రము మరియు అర్థము | Shanti Mantra in Telugu

4
12643
peace-mantra-full-verse-and-the-meaning-of-the-word
What is the Shanti Mantram?

Shanti Mantra

అసతోమా సద్గమయా

తమసోమా జ్యోతిర్గమయా

మృత్యోర్మా అమృతంగమయా

ఓం శాంతిః  శాంతిః శాంతిః

అర్థము:

అసత్(భ్రాంతి) నుండి సత్ (సత్యము) కు,చీకటి (అజ్ఞానము) నుండి వెలుగు(జ్ఞానము) నకు,మృత్యువు నుండి అమృతత్వము వైపునకు మనము పోవుదము గాక. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి

4 COMMENTS

      • 9908933760// మీరు ఎన్నో సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లైతే ఒక్కసారి గురువు  గారిని  సంప్రదించండి మీ  యొక్క సమస్యలకు ఎటువంటి పరిష్కారమైన ఫోన్లోనే చెప్పబడును ఇంకా స్త్రీ పురుష వశీకరణం చెప్పబడును call 9908933760

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here