శాంతి మంత్రము మరియు అర్థము | Santi Mantram

3
10260
peace-mantra-full-verse-and-the-meaning-of-the-word
Santi Mantram

Santi Mantram

అసతోమా సద్గమయా

తమసోమా జ్యోతిర్గమయా

మృత్యోర్మా అమృతంగమయా

ఓం శాంతిః  శాంతిః శాంతిః

అర్థము:

అసత్(భ్రాంతి) నుండి సత్ (సత్యము) కు,చీకటి (అజ్ఞానము) నుండి వెలుగు(జ్ఞానము) నకు,మృత్యువు నుండి అమృతత్వము వైపునకు మనము పోవుదము గాక. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here