Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram | శివ పాదాది కేశాంత వర్ణన స్తోత్రం

0
590

Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in Telugu

Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram Lyrics in Telugu

కళ్యాణం నో విధత్తాం కటకతటలసత్కల్పవాటీనికుంజ-
క్రీడాసంసక్తవిద్యాధరనికరవధూగీతరుద్రాపదానః |
తారైర్హేరంబనాదైస్తరళితనినదత్తారకారాతికేకీ
కైలాసః శర్వనిర్వృత్యభిజనకపదః సర్వదా పర్వతేంద్రః || ౧ ||

యస్య ప్రాహుః స్వరూపం సకలదివిషదాం సారసర్వస్వయోగం
యస్యేషుః శార్‍ఙ్గధన్వా సమజని జగతాం రక్షణే జాగరూకః |
మౌర్వీ దర్వీకరాణామపి చ పరిబృఢః పూస్త్రయీ సా చ లక్ష్యం
సోఽవ్యాదవ్యాజమస్మానశివభిదనిశం నాకినాం శ్రీపినాకః || ౨ ||

ఆతంకావేగహారీ సకలదివిషదామంఘ్రిపద్మాశ్రయాణాం
మాతంగాద్యుగ్రదైత్యప్రకరతనుగలద్రక్తధారాక్తధారః |
క్రూరః సూరాయుతానామపి చ పరిభవం స్వీయభాసా వితన్వ-
న్ఘోరాకారః కుఠారో దృఢతరదురితాఖ్యాటవీం పాటయేన్నః || ౩ ||

కాలారాతేః కరాగ్రే కృతవసతిరురఃశాణశాతో రిపూణాం
కాలే కాలే కులాద్రిప్రవరతనయయా కల్పితస్నేహలేపః |
పాయాన్నః పావకార్చిఃప్రసరసఖముఖః పాపహంతా నితాంతం
శూలః శ్రీపాదసేవాభజనరసజుషాం పాలనైకాంతశీలః || ౪ ||

దేవస్యాంకాశ్రయాయాః కులగిరిదుహితుర్నేత్రకోణప్రచార-
ప్రస్తారానత్యుదారాన్పిపఠిషురివ యో నిత్యమత్యాదరేణ |
ఆధత్తే భంగితుంగైరనిశమవయవైరంతరంగం సమోదం
సోమాపీడస్య సోఽయం ప్రదిశతు కుశలం పాణిరంగః కురంగః || ౫ ||

కంఠప్రాంతావసజ్జత్కనకమయమహాఘంటికాఘోరఘోషైః
కంఠారావైరంకుఠైరపి భరితజగచ్చక్రవాలాంతరాళః |
చండః ప్రోద్దండశృంగః కకుదకబలితోత్తుంగకైలాసశృంగః
కంఠేకాలస్య వాహః శమయతు శమలం శాశ్వతః శాక్వరేంద్రః || ౬ ||

నిర్యద్దానాంబుధారాపరిమలతరలీభూతరోలంబపాలీ-
ఝంకారైః శంకరాద్రేః శిఖరశతదరీః పూరయన్భూరిఘోషైః |
శార్వః సౌవర్ణశైలప్రతిమపృథువపుః సర్వవిఘ్నాపహర్తా
శర్వాణ్యాః పూర్వసూనుః స భవతు భవతాం స్వస్తిదో హస్తివక్త్రః || ౭ ||

యః పుణ్యైర్దేవతానాం సమజని శివయోః శ్లాఘ్యవీర్యైకమత్యా-
ద్యన్నామ్ని శ్రూయమాణే దితిజభటఘటా భీతిభారం భజంతే |
భూయాత్సోఽయం విభూత్యై నిశితశరశిఖాపాటితక్రౌంచశైలః
సంసారాగాధకూపోదరపతితసముత్తారకస్తారకారిః || ౮ ||

ఆరూఢః ప్రౌఢవేగప్రవిజితపవనం తుంగతుంగం తురంగం
చేలం నీలం వసానః కరతలవిలసత్కాండకోదండదండః |
రాగద్వేషాదినానావిధమృగపటలీభీతికృద్భూతభర్తా
కుర్వన్నాఖేటలీలాం పరిలసతు మనఃకాననే మామకీనే || ౯ ||

అంభోజాభ్యాం చ రంభారథచరణలతాద్వంద్వకుంభీంద్రకుంభై-
ర్బింబేనేందోశ్చ కంబోరుపరి విలసతా విద్రుమేణోత్పలాభ్యామ్ |
అంభోదేనాపి సంభావితముపజనితాడంబరం శంబరారేః
శంభోః సంభోగయోగ్యం కిమపి ధనమిదం సంభవేత్సంపదే నః || ౧౦ ||

వేణీసౌభాగ్యవిస్మాపితతపనసుతాచారువేణీవిలాసా-
న్వాణీనిర్ధూతవాణీకరతలవిధృతోదారవీణావిరావాన్ |
ఏణీనేత్రాంతభంగీనిరసననిపుణాపాంగకోణానుపాసే
శోణాన్ప్రాణానుదూఢప్రతినవసుషమాకందలానిందుమౌళేః || ౧౧ ||

నృత్తారంభేషు హస్తాహతమురజధిమిద్ధింకృతైరత్యుదారై-
శ్చిత్తానందం విధత్తే సదసి భగవతః సంతతం యః స నందీ |
చండీశాద్యాస్తథాన్యే చతురగుణగణప్రీణితస్వామిసత్కా-
రోత్కర్షోద్యత్ప్రసాదాః ప్రమథపరిబృఢాః పాంతు సంతోషిణో నః || ౧౨ ||

ముక్తామాణిక్యజాలైః పరికలితమహాసాలమాలోకనీయం
ప్రత్యుప్తానర్ఘరత్నైర్దిశి దిశి భవనైః కల్పితైర్దిక్పతీనామ్ |
ఉద్యానైరద్రికన్యాపరిజనవనితామాననీయైః పరీతం
హృద్యం హృద్యస్తు నిత్యం మమ భువనపతేర్ధామ సోమార్ధమౌళేః || ౧౩ ||

స్తంభైర్జంభారిరత్నప్రవరవిరచితైః సంభృతోపాంతభాగం
శుంభత్సోపానమార్గం శుచిమణినిచయైర్గుంభితానల్పశిల్పమ్ |
కుంభైః సంపూర్ణశోభం శిరసి సుఘటితైః శాతకుంభైరపంకైః
శంభోః సంభావనీయం సకలమునిజనైః స్వస్తిదం స్యాత్సదో నః || ౧౪ ||

న్యస్తో మధ్యే సభాయాః పరిసరవిలసత్పాదపీఠాభిరామో
హృద్యః పాదైశ్చతుర్భిః కనకమణిమయైరుచ్చకైరుజ్జ్వలాత్మా ||
వాసోరత్నేన కేనాప్యధికమృదుతరేణాస్తృతో విస్తృతశ్రీః
పీఠః పీడాభరం నః శమయతు శివయోః స్వైరసంవాసయోగ్యః || ౧౫ ||

ఆసీనస్యాధిపీఠం త్రిజగదధిపతేరంఘ్రిపీఠానుషక్తౌ
పాథోజాభోగభాజౌ పరిమృదులతలోల్లాసిపద్మాదిరేఖౌ |
పాతాం పాదావుభౌ తౌ నమదమరకిరీటోల్లసచ్చారుహీర-
శ్రేణీశోణాయమానోన్నతనఖదశకోద్భాసమానౌ సమానౌ || ౧౬ ||

యన్నాదో వేదవాచాం నిగదతి నిఖిలం లక్షణం పక్షికేతు-
ర్లక్ష్మీసంభోగసౌఖ్యం విరచయతి యయోశ్చాపరే రూపభేదే |
శంభోః సంభావనీయే పదకమలసమాసంగతస్తుంగశోభే
మాంగళ్యం నః సమగ్రం సకలసుఖకరే నూపురే పూరయేతాం || ౧౭ ||

అంగే శృంగారయోనేః సపది శలభతాం నేత్రవహ్నౌ ప్రయాతే
శత్రోరుద్ధృత్య తస్మాదిషుధియుగమధో న్యస్తమగ్రే కిమేతత్ |
శంకామిత్థం నతానామమరపరిషదామంతరంకూరయత్త-
త్సంఘాతం చారు జంఘాయుగమఖిలపతేరంహసాం సంహరేన్నః || ౧౮ ||

జానుద్వంద్వేన మీనధ్వజనృవరసముద్రోపమానేన సాకం
రాజంతౌ రాజరంభాకరికరకనకస్తంభసంభావనీయౌ |
ఊరూ గౌరీకరాంభోరుహసరససమామర్దనానందభాజౌ
చారూ దూరీక్రియాస్తాం దురితముపచితం జన్మజన్మాంతరే నః || ౧౯ ||

ఆముక్తానర్ఘరత్నప్రకరకరపరిష్వక్తకళ్యాణకాంచీ-
దామ్నా బద్దేన దుగ్ధద్యుతినిచయముషా చీనపట్టాంబరేణ |
సంవీతే శైలకన్యాసుచరితపరిపాకాయమాణే నితంబే
నిత్యం నర్నర్తు చిత్తం మమ నిఖిలజగత్స్వామినః సోమమౌళేః || ౨౦ ||

సంధ్యాకాలానురజ్యద్దినకరసరుచా కాలధౌతేన గాఢం
వ్యానద్ధః స్నిగ్ధముగ్ధః సరసముదరబంధేన వీతోపమేన |
ఉద్దీప్రైః స్వప్రకాశైరుపచితమహిమా మన్మథారేరుదారో
మధ్యో మిథ్యార్థసద్ధ్యఙ్మమ దిశతు సదా సంగతిం మంగళానామ్ || ౨౧ ||

నాభీచక్రాలవాలాన్నవనవసుషమాదోహదశ్రీపరీతా-
దుద్గచ్ఛంతీ పురస్తాదుదరపథమతిక్రమ్య వక్షః ప్రయాంతి |
శ్యామా కామాగమార్థప్రకథనలిపివద్భాసతే యా నికామం
సా మా సోమార్ధమౌళేః సుఖయతు సతతం రోమవల్లీమతల్లీ || ౨౨ ||

ఆశ్లేషేష్వద్రిజాయాః కఠినకుచతటీలిప్తకాశ్మీరపంక-
వ్యాసంగాదుద్యదర్కద్యుతిభిరుపచితస్పర్ధముద్దామహృద్యమ్ |
దక్షారాతేరుదూఢప్రతినవమణిమాలావలీభాసమానం
వక్షో విక్షోభితాఘం సతతనతిజుషాం రక్షతాదక్షతం నః || ౨౩ ||

వామాంకే విస్ఫురంత్యాః కరతలవిలసచ్చారురక్తోత్పలాయాః
కాంతాయా వామవక్షోరుహభరశిఖరోన్మర్దనవ్యగ్రమేకమ్ |
అన్యాంస్త్రీనప్యుదారాన్వరపరశుమృగాలంకృతానిందుమౌళే-
ర్బాహూనాబద్ధహేమాంగదమణికటకానంతరాలోకయామః || ౨౪ ||

సంభ్రాంతాయాః శివాయాః పతివిలయభియా సర్వలోకోపతాపా-
త్సంవిగ్నస్యాపి విష్ణోః సరభసముభయోర్వారణప్రేరణాభ్యామ్ |
మధ్యే త్రైశంకవీయామనుభవతి దశాం యత్ర హాలాహలోష్మా
సోఽయం సర్వాపదాం నః శమయతు నిచయం నీలకంఠస్య కంఠః || ౨౫ ||

హృద్యైరద్రీంద్రకన్యామృదుదశనపదైర్ముద్రితో విద్రుమశ్రీ-
రుద్ద్యోతంత్యా నితాంతం ధవలధవలయా మిశ్రితో దంతకాంత్యా |
ముక్తామాణిక్యజాలవ్యతికరసదృశా తేజసా భాసమానః
సద్యోజాతస్య దద్యాదధరమణిరసౌ సంపదాం సంచయం నః || ౨౬ ||

కర్ణాలంకారనానామణినికరరుచాం సంచయైరంచితాయాం
వర్ణ్యాయాం స్వర్ణపద్మోదరపరివిలసత్కర్ణికాసంనిభాయామ్ |
పద్ధత్యాం ప్రాణవాయోః ప్రణతజనహృదంభోజవాసస్య శంభో-
ర్నిత్యం నశ్చిత్తమేతద్విరచయతు సుఖేనాసికాం నాసికాయామ్ || ౨౭ ||

అత్యంతం భాసమానే రుచిరతరరుచాం సంగమాత్సన్మణీనా-
ముద్యచ్చండాశుధామప్రసరనిరసనస్పష్టదృష్టాపదానే |
భూయాస్తాం భూతయే నః కరివరజయినః కర్ణపాశావలంబే
భక్తాలీభాలసజ్జజ్జనిమరణలిపేః కుండలే కుండలే తే || ౨౮ ||

యాభ్యాం కాలవ్యవస్థా భవతి తనుమతాం యో ముఖం దేవతానాం
యేషామాహుః స్వరూపం జగతి మునివరా దేవతానాం త్రయీం తామ్ |
రుద్రాణీవక్త్రపంకేరుహసతతవిహారోత్సుకేందిందిరేభ్య-
స్తేభ్యస్త్రిభ్యః ప్రణామాంజలిముపరచయే త్రీక్షణస్యేక్షణేభ్యః || ౨౯ ||

వామం వామాంకగాయా వదనసరసిజే వ్యావలద్వల్లభాయా
వ్యానమ్రేష్వన్యదన్యత్పునరలికభవం వీతనిఃశేషరౌక్ష్యమ్ |
భూయో భూయోపి మోదాన్నిపతదతిదయాశీతలం చూతబాణే
దక్షారేరీక్షణానాం త్రయమపహరతాదాశు తాపత్రయం నః || ౩౦ ||

యస్మిన్నర్ధేందుముగ్ధద్యుతినిచయతిరస్కారనిస్తంద్రకాంతౌ
కాశ్మీరక్షోదసంకల్పతమివ రుచిరం చిత్రకం భాతి నేత్రమ్ |
తస్మిన్నుల్లీలచిల్లీనటవరతరుణీలాస్యరంగాయమాణే
కాలారేః ఫాలదేశే విహరతు హృదయం వీతచింతాంతరం నః || ౩౧ ||

స్వామిన్గంగామివాంగీకురు తవ శిరసౌ మామపీత్యర్థయంతీం
ధన్యాం కన్యాం ఖరాంశోః శిరసి వహతి కిం న్వేష కారుణ్యశాలీ |
ఇత్థం శంకాం జనానాం జనయదతిఘనం కైశికం కాలమేఘ-
చ్ఛాయం భూయాదుదారం త్రిపురవిజయినః శ్రేయసే భూయసే నః || ౩౨ ||

శృంగారాకల్పయోగ్యైః శిఖరివరసుతాసత్సఖీహస్తలూనైః
సూనైరాబద్ధమాలావలిపరివిలసత్సౌరభాకృష్టభృంగమ్ |
తుంగం మాణిక్యకాంత్యా పరిహసితసురావాసశైలేంద్రశృంగం
సంఘం నః సంకటానాం విఘటయతు సదా కాంకటీకం కిరీటమ్ || ౩౩ ||

వక్రాకారః కలంకీ జడతనురహమప్యంఘ్రిసేవానుభావా-
దుత్తంసత్వం ప్రయాతః సులభతరఘృణాస్యందినశ్చంద్రమౌళేః |
తత్సేవంతాం జనఘాః శివమితి నిజయావస్థయైవ బ్రువాణం
వందే దేవస్య శంభోర్ముకుటసుఘటితం ముగ్ధపీయూషభానుమ్ || ౩౪ ||

కాంత్యా సంఫుల్లమల్లీకుసుమధవళయా వ్యాప్య విశ్వం విరాజ-
న్వృత్తాకారో వితన్వన్ముహురపి చ పరాం నిర్వృతిం పాదభాజామ్ |
సానందం నందిదోష్ణా మణికటకవతా వాహ్యమానః పురారేః
శ్వేతచ్ఛత్రాఖ్యశీతద్యుతిరపహరతాదాపదస్తాపదా నః || ౩౫ ||

దివ్యాకల్పోజ్జ్వలానాం శివగిరిసుతయోః పార్శ్వయోరాశ్రితానాం
రుద్రాణీసత్సఖీనాం మదతరలకటాక్షాంచలైరంచితానామ్ |
ఉద్వేల్లద్బాహువల్లీవిలసనసమయే చామరాందోలనీనా-
ముద్భూతః కంకణాలీవలయకలకలో వారయేదాపదో నః || ౩౬ ||

స్వర్గౌకఃసుందరీణాం సులలితవపుషాం స్వామిసేవాపరాణాం
వల్గద్భూషాణి వక్రాంబుజపరివిగలన్ముగ్ధగీతామృతాని |
నిత్యం నృత్తన్యుపాసే భుజవిధుతిపదన్యాసభావావలోక-
ప్రత్యుద్యత్ప్రీతిమాద్యత్ప్రమథనటనటీదత్తసంభావనాని || ౩౭ ||

స్థానప్రాప్త్యా స్వరాణాం కిమపి విశదతాం వ్యంజయన్మంజువీణా-
స్వానావచ్ఛిన్నతాలక్రమమమృతమివాస్వాద్యమానం శివాభ్యామ్ |
నానారాగాతిహృద్యం నవరసమధురస్తోత్రజాతానువిద్ధం
గానం వీణామహర్షేః కలమతిలలితం కర్ణపూరయతాం నః || ౩౮ ||

చేతో జాతప్రమోదం సపది విదధతి ప్రాణినాం వాణినీనాం
పాణిద్వంద్వాగ్రజాగ్రత్సులలితరణితస్వర్ణతాలానుకూలా |
స్వీయారావేణ పాథోధరరవపటునా నాదయంతీ మయూరీం
మాయూరీ మందభావం మణిమురజభవా మార్జనా మార్జయేన్నః || ౩౯ ||

దేవేభ్యో దానవేభ్యః పితృమునిపరిషత్సిద్ధవిద్యాధరేభ్యః
సాధ్యేభ్యశ్చారణేభ్యో మనుజపశుపతజ్జాతికీటాదికేభ్యః |
శ్రీకైలాసప్రరూఢాస్తృణవిటపిముఖాశ్చాపి యే సంతి తేభ్యః
సర్వేభ్యో నిర్విచారం నతిముపరచయే శర్వపాదాశ్రయేభ్యః || ౪౦ ||

ధ్యాయన్నిత్థం ప్రభాతే ప్రతిదివసమిదం స్తోత్రరత్నం పఠేద్యః
కిం వా బ్రూమస్తదీయం సుచరితమథవా కీర్తయామః సమాసాత్ |
సంపజ్జాతం సమగ్రం సదసి బహుమతిం సర్వలోకప్రియత్వం
సంప్రాప్యాయుఃశతాంతే పదమయతి పరబ్రహ్మణో మన్మథారేః || ౪౧ ||

Download PDF here Shiva padadi kesantha varnana stotram – శివపాదాదికేశాంతవర్ణనస్తోత్రం

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

వేదసారశివస్తోత్రం – Vedasara Siva stotram

దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం – Daridrya Dahana Siva stotram

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Shiva Shadakshara Stotram | శివషడక్షర స్తోత్రం

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

Shiva Manasa Puja Stotram | శివ మానస పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here