శివపంచాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రం – Shiva panchakshara nakshatramala stotram

0
643

 

Shiva panchakshara nakshatramala stotram

Shiva panchakshara nakshatramala stotram

శ్రీమదాత్మనే గుణైకసింధవే నమః శివాయ ధామలేశధూతకోకబంధవే నమః శివాయ |
నామశోషితానమద్భవాంధవే నమః శివాయ పామరేతరప్రధానబంధవే నమః శివాయ || ౧ ||

కాలభీతవిప్రబాలపాల తే నమః శివాయ శూలభిన్నదుష్టదక్షఫాల తే నమః శివాయ |
మూలకారణాయ కాలకాల తే నమః శివాయ పాలయాధునా దయాలవాల తే నమః శివాయ || ౨ ||

ఇష్టవస్తుముఖ్యదానహేతవే నమః శివాయ దుష్టదైత్యవంశధూమకేతవే నమః శివాయ |
సృష్టిరక్షణాయ ధర్మసేతవే నమః శివాయ అష్టమూర్తయే వృషేంద్రకేతవే నమః శివాయ || ౩ ||

ఆపదద్రిభేదటంకహస్త తే నమః శివాయ పాపహారిదివ్యసింధుమస్త తే నమః శివాయ |
పాపదారిణే లసన్నమస్తతే నమః శివాయ శాపదోషఖండనప్రశస్త తే నమః శివాయ || ౪ ||

వ్యోమకేశ దివ్యభవ్యరూప తే నమః శివాయ హేమమేదినీధరేంద్రచాప తే నమః శివాయ |
నామమాత్రదగ్ధసర్వపాప తే నమః శివాయ కామనైకతానహృద్దురాప తే నమః శివాయ || ౫ ||

బ్రహ్మమస్తకావలీనిబద్ధ తే నమః శివాయ జిహ్మగేంద్రకుండలప్రసిద్ధ తే నమః శివాయ |
బ్రహ్మణే ప్రణీతవేదపద్ధతే నమః శివాయ జిహ్మకాలదేహదత్తపద్ధతే నమః శివాయ || ౬ ||

కామనాశనాయ శుద్ధకర్మణే నమః శివాయ సామగానజాయమానశర్మణే నమః శివాయ |
హేమకాంతిచాకచక్యవర్మణే నమః శివాయ సామజాసురాంగలబ్ధచర్మణే నమః శివాయ || ౭ ||

జన్మమృత్యుఘోరదుఃఖహారిణే నమః శివాయ చిన్మయైకరూపదేహధారిణే నమః శివాయ |
మన్మనోరథావపూర్తికారిణే నమః శివాయ సన్మనోగతాయ కామవైరిణే నమః శివాయ || ౮ ||

యక్షరాజబంధవే దయాళవే నమః శివాయ దక్షపాణిశోభికాంచనాళవే నమః శివాయ |
పక్షిరాజవాహహృచ్ఛయాళవే నమః శివాయ అక్షిఫాల వేదపూతతాళవే నమః శివాయ || ౯ ||

దక్షహస్తనిష్ఠజాతవేదసే నమః శివాయ అక్షరాత్మనే నమద్బిడౌజసే నమః శివాయ |
దీక్షితప్రకాశితాత్మతేజసే నమః శివాయ ఉక్షరాజవాహ తే సతాం గతే నమః శివాయ || ౧౦ ||

రాజతాచలేంద్రసానువాసినే నమః శివాయ రాజమాననిత్యమందహాసినే నమః శివాయ |
రాజకోరకావతంసభాసినే నమః శివాయ రాజరాజమిత్రతాప్రకాశినే నమః శివాయ || ౧౧ ||

దీనమానవాళికామధేనవే నమః శివాయ సూనబాణదాహకృత్కృశానవే నమః శివాయ |
స్వానురాగభక్తరత్నసానవే నమః శివాయ దానవాంధకారచండభానవే నమః శివాయ || ౧౨ ||

సర్వమంగళాకుచాగ్రశాయినే నమః శివాయ సర్వదేవతాగణాతిశాయినే నమః శివాయ |
పూర్వదేవనాశసంవిధాయినే నమః శివాయ సర్వమన్మనోజభంగదాయినే నమః శివాయ || ౧౩ ||

స్తోకభక్తితోఽపి భక్తపోషిణే నమః శివాయ మాకరందసారవర్షిభాషిణే నమః శివాయ |
ఏకబిల్వదానతోఽపి తోషిణే నమః శివాయ నైకజన్మపాపజాలశోషిణే నమః శివాయ || ౧౪ ||

సర్వజీవరక్షణైకశీలినే నమః శివాయ పార్వతీప్రియాయ భక్తపాలినే నమః శివాయ |
దుర్విదగ్ధదైత్యసైన్యదారిణే నమః శివాయ శర్వరీశధారిణే కపాలినే నమః శివాయ || ౧౫ ||

పాహి మాముమామనోజ్ఞ దేహ తే నమః శివాయ దేహి మే వరం సితాద్రిగేహ తే నమః శివాయ |
మోహితర్షికామినీసమూహ తే నమః శివాయ స్వేహితప్రసన్న కామదోహ తే నమః శివాయ || ౧౬ ||

మంగళప్రదాయ గోతురంగ తే నమః శివాయ గంగయా తరంగితోత్తమాంగ తే నమః శివాయ |
సంగరప్రవృత్తవైరిభంగ తే నమః శివాయ అంగజారయే కరేకురంగ తే నమః శివాయ || ౧౭ ||

ఈహితక్షణప్రదానహేతవే నమః శివాయ ఆహితాగ్నిపాలకోక్షకేతవే నమః శివాయ |
దేహకాంతిధూతరౌప్యధాతవే నమః శివాయ గేహదుఃఖపుంజధూమకేతవే నమః శివాయ || ౧౮ ||

త్ర్యక్ష దీనసత్కృపాకటాక్ష తే నమః శివాయ దక్షసప్తతంతునాశదక్ష తే నమః శివాయ |
ఋక్షరాజభానుపావకాక్ష తే నమః శివాయ రక్ష మాం ప్రపన్నమాత్రరక్ష తే నమః శివాయ || ౧౯ ||

న్యంకుపాణయే శివంకరాయ తే నమః శివాయ సంకటాబ్ధితీర్ణకింకరాయ తే నమః శివాయ |
పంకభీషితాభయంకరాయ తే నమః శివాయ పంకజాసనాయ శంకరాయ తే నమః శివాయ || ౨౦ ||

కర్మపాశనాశ నీలకంఠ తే నమః శివాయ శర్మదాయ నర్యభస్మకంఠ తే నమః శివాయ |
నిర్మమర్షిసేవితోపకంఠ తే నమః శివాయ కుర్మహే నతీర్నమద్వికుంఠ తే నమః శివాయ || ౨౧ ||

విష్టపాధిపాయ నమ్రవిష్ణవే నమః శివాయ శిష్టవిప్రహృద్గుహాచరిష్ణవే నమః శివాయ |
ఇష్టవస్తునిత్యతుష్టజిష్ణవే నమః శివాయ కష్టనాశనాయ లోకజిష్ణవే నమః శివాయ || ౨౨ ||

అప్రమేయదివ్యసుప్రభావ తే నమః శివాయ సత్ప్రపన్నరక్షణస్వభావ తే నమః శివాయ |
స్వప్రకాశ నిస్తులానుభావ తే నమః శివాయ విప్రడింభదర్శితార్ద్రభావ తే నమః శివాయ || ౨౩ ||

సేవకాయ మే మృడ ప్రసీద తే నమః శివాయ భావలభ్య తావకప్రసాద తే నమః శివాయ |
పావకాక్ష దేవపూజ్యపాద తే నమః శివాయ తవకాంఘ్రిభక్తదత్తమోద తే నమః శివాయ || ౨౪ ||

భుక్తిముక్తిదివ్యభోగదాయినే నమః శివాయ శక్తికల్పితప్రపంచభాగినే నమః శివాయ |
భక్తసంకటాపహారయోగినే నమః శివాయ యుక్తసన్మనః సరోజయోగినే నమః శివాయ || ౨౫ ||

అంతకాంతకాయ పాపహారిణే నమః శివాయ శాంతమాయదంతిచర్మధారిణే నమః శివాయ |
సంతతాశ్రితవ్యథావిదారిణే నమః శివాయ జంతుజాతనిత్యసౌఖ్యకారిణే నమః శివాయ || ౨౬ ||

శూలినే నమో నమః కపాలినే నమః శివాయ పాలినే విరించి తుండమాలినే నమః శివాయ |
లీలినే విశేషరుండమాలినే నమః శివాయ శీలినే నమః ప్రపుణ్యశాలినే నమః శివాయ || ౨౭ ||

శివపంచాక్షరముద్రాం చతుష్పదోల్లాసపద్యమణి ఘటితామ్ |
నక్షత్రమాలికామిహ దధదుపకంఠం నరో భవేత్సోమః || ౨౮ ||

Download PDF here Shiva panchakshara nakshatramala stotram – శివపంచాక్షరనక్షత్రమాలాస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here